Onze onderwijskwaliteit

Binnen StartCollege vinden we het belangrijk dat studenten een kwalitatief goede opleiding volgen en tevreden zijn over de kwaliteit van hun onderwijs. Daarom investeren we veel tijd en energie in de kwaliteit van ons onderwijs. Op deze pagina vind je meer informatie over onze onderwijskwaliteit binnen Entree.

Door de dialoog aan te gaan met onder meer onze studenten, het werkveld, de Raad van Toezicht en de Onderwijsinspectie weten we wat we goed doen en waar verbeterpunten liggen. Hier gaan we vervolgens mee aan de slag.

Kleine verbeterpunten pakken we meteen aan, voor grotere punten maken we een verbetertraject. Door - soms kortstondige en soms intensieve - verbetertrajecten werken we steeds aan het verhogen van de kwaliteit van ons onderwijs. Naast studenttevredenheid vormen onder andere de vernieuwde kwaliteitsaspecten die de Onderwijsinspectie in haar toezichtskader hanteert ons uitgangspunt.

Luisteren naar studenten

Landstede hecht veel waarde aan de mening van studenten. In de gesprekken die studenten hebben met hun coach komt niet alleen de eigen talentontwikkeling aan de orde, maar wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de kwaliteit van hun opleiding.

JOB Monitor

Ook doen we elke twee jaar mee aan de JOB Monitor. Dit is een landelijk tevredenheidsonderzoek onder mbo-studenten. In de JOB Monitor 2018 scoorde StartCollege zowel met het algemeen rapportcijfer als met het gemiddelde opleidingscijfer hoger dan het landelijk gemiddelde. De resultaten en aandachtspunten die uit de JOB Monitor naar voren komen, worden in studentenpanels besproken. Ook worden deze punten meegenomen in gesprekken tussen mbo-studenten van verschillende opleidingen en de leden van het College van Bestuur. StartCollege heeft goede ervaringen met deze vorm van studenteninspraak: een informele vorm van overleg die zich richt op de dagelijkse schoolpraktijk van de mbo-studenten.

De uitkomsten en aandachtspunten uit verschillende gesprekken vormen input voor de beleidsactiviteiten van teams en eenheid. Hiermee leveren onze studenten actief een bijdrage aan de kwaliteit van hun onderwijs.

Onderwijsinspectie

De bevindingen van de Onderwijsinspectie staan in inspectierapporten. De rapporten over Landstede vind je op de website van de Onderwijsinspectie.

Practoraten

StartCollege wil een actieve bijdrage leveren aan de innovatiekracht van de mbo-sector om de uiteindelijke kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Passend bij de afspraak binnen het mbo ‘Ieder mbo een practoraat’, is StartCollege partner in het Practoraat ‘Verschillen waarderen’ en is het Practoraat ‘Docentprofessionalisering’ opgezet.

Overige bronnen

Wij vinden het belangrijk om transparant en open te zijn over onze resultaten. Daarom vind je bij elke opleiding informatie over onze scores ten opzichte van het landelijk gemiddelde (onder het kopje Beoordeling). Deze informatie komt van de onafhankelijke Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Daarnaast kun je via de volgende bronnen informatie vinden over onze prestaties en/of kwaliteit:

Jaarverslag Landstede Groep

StartCollege valt onder Landstede Groep. Op de website van Landstede Groep vind je het Jaarverslag en in het archief de jaarverslagen van eerdere jaren.

Jaarverslag Examinering

Het jaarverslag Examinering 2017-2018 van Landstede MBO/Mbo Menso Alting/StartCollege vind je via deze link.

MBO Transparant: kwaliteit van het onderwijs

Voor een opleiding van Entree vind je op de website van MBO Transparant informatie over de onderwijsprestaties van StartCollege en andere mbo-scholen in Nederland. De site brengt in beeld hoe scholen presteren op een aantal belangrijke items, zoals:

  • tevredenheid van studenten/JOB-monitor
  • diplomaresultaat
  • aantal voortijdig schoolverlaters
  • tevredenheid over de instelling
  • financiële gegevens (rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit)

Deze gegevens komen van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de studentenvakbond JOB. De site vergelijkt deze cijfers met de landelijke cijfers. Zo kun je de resultaten van Landstede MBO eenvoudig vergelijken met andere mbo-scholen. Kijk voor onze prestaties op mbotransparant.nl.

BPV Monitor

De mbo-scholen van Landstede Groep maken gebruik van de BPV Monitor om haar kwaliteit over de beroepspraktijkvorming in beeld te hebben. Zo weten we waar we eventueel extra aandacht aan moeten besteden. De resultaten van de BPV Monitor vind je hier.

Overige resultaten

Ons Startersresultaat is hier te vinden. Verder zijn er op aanvraag ook resultaten beschikbaar over: Doorstroom naar werk en niveau 2.